DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


 

Kapituła Bazyliki Katedralnej

Prałaci
1. ks. Krzysztof KONECKI – prepozyt (dziekan); infułat
2. vacat – archidiakon
3. ks. Jacek KĘDZIERSKI – scholastyk
4. ks. Sławomir DERĘGOWSKI – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
2. ks. Jacek SZYMAŃSKI
3. ks. Wojciech FRĄTCZAK
4. ks. Marek SOBOCIŃSKI
5. ks. Marcin FILAS
6. ks. Artur NIEMIRA
7. ks. Józef NOWAK
8. vacat

 

Kanonicy honorowi
1. ks. Lech KRÓL
2. ks. Lesław WITCZAK
3. ks. Marian JAROS
4. ks. Eugeniusz STRZECH
5. ks. Zbigniew SZYGENDA
6. ks. Henryk KRUSZEWSKI OMI
7. ks. Waldemar KARASIŃSKI
8. ks. Grzegorz KAROLAK
9. ks. Henryk KOŁODZIEJCZYK
10. ks. Roman WALCZAK
11. ks. Leszek POLITOWSKI
12. ks. Henryk AMBROZIAK
13. ks. Dionizy LEWANDOWSKI
14. ks. Henryk WYSOCKI
15. ks. Dariusz FABISIAK

 

Seniorzy
1. ks. Witold BURA
2. ks. Teodor LENKIEWICZ
3. ks. Leonard URBAŃSKI
4. ks. Michał PIETRZAK
5. ks. Jan NOWACZYK
6. ks. Stanisław WASZCZYŃSKI
7. ks. Jerzy BAGROWICZ
8. ks. Witold KUJAWSKI
9. ks. Wojciech HANC
10. ks. Bronisław Kazimierz GRABOWSKI
11. ks. Zdzisław PAWLAK

 

 

 

 

 

Kapituła Katedralna we Włocławku

  
       W diecezji dawnych czasów kapituła katedralna odgrywała dużą rolę. W naszym przypadku, w początkowych dziejach diecezji z siedzibą we Włocławku, mamy do czynienia właściwie z dwiema kapitułami, mającymi jednakowe prawa. Chodzi więc najpierw o kapitułę świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy. Jest uzasadnione domniemanie, że po zmianach w 1123 r., biskupi, teraz już formalnie zobowiązani do nazywania się włocławskimi, jeszcze przez czas pewien rezydowali w Kruszwicy. Dlatego we Włocławku nie została powołana od razu nowa kapituła włocławska, ponieważ biskupi mieli w dalszym ciągu grono duchowieństwa przy dawnej katedrze kruszwickiej, które początkowo pełniło tę rolę przy biskupie włocławskim. Nowsze badania przypisują utworzenie kapituły włocławskiej biskupowi Wernerowi wkrótce po 1148 r. Uważa się bowiem, że on pierwszy osiadł już we Włocławku, poczuwszy się pewnie, uzyskawszy od Stolicy Apostolskiej bullę protekcyjną w 1148 r. Ciekawy jest dalszy wzajemny stosunek tych dwóch kapituł. To pewne, że kapituła kruszwicka, po powołaniu kapituły katedralnej we Włocławku, musiała zejść do rangi kolegiackiej. Należy jednak uświadomić sobie, ze niektórzy członkowie kapituły z Kruszwicy, znaleźli się także w gronie prałatów i kanoników włocławskich. Ta młoda kapituła włocławska korzystała też z doświadczeń starej kapituły kruszwickiej. Co więcej, przez czas stosunkowo długi, przedstawiciele kapituły kruszwickiej występowali nawet przed członkami kapituły włocławskiej. Nawet uposażenie tej starej kapituły pozostało bardzo duże, niekiedy wyższe niż niektórych prebend włocławskich. Wprawdzie później w diecezji pozostała kapitułą kolegiacką tylko, ale zajmowała zawsze pierwszą pozycję wśród tych kapituł w Polsce.
Chociaż kapituła włocławska zaliczana jest słusznie do najstarszych polskich kapituł, to jednak od początku otrzymała ustrój nowszy, wzorowany na kapitułach zachodnich. Nie było więc tu okresu, kiedy była wspólnota majątkowa biskupa i kapituły, ale od początku była ona właścicielem dóbr własnych. Podobnie, gdy chodzi o wewnętrzną organizację kapituły, uniknęła ona okresu, w którym musiałaby przejść od życia wspólnego (vita comunis) do samodzielności poszczególnych urzędów i prebend.
Już z XII w. posiadamy wiadomości o poszczególnych prałatach włocławskiej kapituły. Najstarszy wykaz trzech prałatów i pięciu kanoników pochodzi z 1215 r., zaś pełną liczbę prałatów posiadamy z 1227 r. Liczba kanoników też prawdopodobnie szybko się ustaliła, chociaż brak dokumentów z przełomu XII i XIII w., aby dokładnie to ustalić. Pełen skład kapituły znany jest zatem ze stosunkowo późnego okresu. W 1326 r. kanoników było 19. Z biegiem czasu, w następstwie zmniejszających się dochodów kapituły, malała liczba kanoników. W 1803 r. biskup Józef Ignacy Rybiński ograniczył stan kapituły do czterech prałatów i dziewięciu kanoników. Wykonawca bulli Ex imposita nobis zarządził, że kapituła będzie składała się z czterech prałatów i ośmiu kanoników. Po powstaniu styczniowym rząd zaborczy, zabierając pozostałe jeszcze przy kapitule uposażenie i wyznaczając jej członkom pensje, ograniczył jednocześnie liczbę kanoników do czterech, którym wypłacano pensje, i czterech nadliczbowych, bez pensji.Ta liczba członków kapituły przetrwała do dzisiaj.
Kapituła włocławska stawiała kandydatom do niej wysokie wymagania. Najpierw osobiste kwalifikacje, a więc wyższe święcenia, chociaż aż do 1577 r. zdarzały się wypadki, że nawet stanowiska prałackie zajmowali duchowni niższych świeceń. Wcześnie też, bo już na początku XV w., w 1421 r. kapituła nasza uzyskała, dzięki wstawiennictwu Władysława Jagiełły, od papieża Marcina V przywilej, że kandydaci do kapituły musieli mieć pochodzenie szlacheckie, a jeżeli byliby innego stanu, powinni posiadać doktorat. Ostatecznie ustalił się zwyczaj, że w kapitule mogło zasiadać dwóch doktorów teologii, dwóch prawa i jeden medycyny. Przepis, ograniczający dostęp do kapituły plebejuszom, obowiązywał do 1822 r., kiedy to papież Pius VII zniósł ten, dyskryminujący niższe stany, przepis. Jej członkowie brali udział w posiedzeniach Trybunału Głównego Krajowego. Ponieważ należeli do niej zazwyczaj ludzie wybitni, przylgnęło do niej określenie – najuczeńsza kapituła w Polsce.
Kapituła katedralna Włocławska, pilnie strzegąc wszelkich dokumentów i akt tyczących diecezji, szczególnym pietyzmem otaczała te, które jej dotyczyły. Oprócz więc gromadzenia dyplomów, wcześnie zaprowadziła zwyczaj spisywania wszelkich akt swojej działalności. Stąd powstał pokaźny zbiór akt jej działalności. Wprawdzie najstarsza z zachowanych ksiąg rozpoczyna się z 1435 r., ale już wcześniej był zwyczaj spisywania metryki kapituły. Ta najstarsza księga prawdopodobnie została zabrana lub zniszczona w 1431 r. przez Krzyżaków. Wszystkie akta wytworzone przez kapitułę włocławską omówił w pracy o niej ks. Librowski. Ponieważ kapituła była gospodarzem katedry, dlatego wśród jej akt znajdują się także inwentarze zakrystii i skarbca katedry oraz akta niższych kolegiów duchowieństwa katedralnego, a więc wikariuszy, mansjonarzy i psałterzystów. Zespół akt Kapituły Włocławskiej jest jednym z największych i najważniejszych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13285911 -GOŚCI ONLINE: 25

projektowanie stron www